Ograniczona gwarancja na sprzęt

Produkt firmy komputerNET.pl

Okres trwania

Wyszczególnione przy danym produkcie.

Warunki ogólne

W niniejszej Ograniczonej gwarancji na sprzęt komputerNET.pl klient otrzymuje bezpośrednie prawa ograniczonej gwarancji udzielone przez firm komputerNET.pl (sprzedawcy).

Firma komputerNET.pl nie udziela innych wyraźnych gwarancji ani warunków w formie pisemnej lub ustnej. firma komputerNET.pl wyraźnie wyłącza wszelkie inne gwarancje i warunki nieuwzględnione w niniejszej ograniczonej gwarancji. w zakresie dopuszczonym przez lokalne przepisy prawa.

Warunki ograniczonej gwarancji zawarte w niniejszym oświadczeniu, z wyjątkiem warunków dopuszczonych przepisami prawa, nie powodują wyłączenia, ograniczenia ani modyfikacji praw ustawowych dotyczących sprzedaży tego produktu, ale stanowi uzupełnienie tych praw.

Firma komputerNET.pl nie odpowiada za opłaty lub cła naliczone w związku z przesyłką produktów.

Firma komputerNET.pl gwarantuje, że produkty zakupione lub nabyte w celu dzierżawy w firmie komputerNET.pl używane zgodnie z przeznaczeniem są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w okresie obowiązywania Ograniczonej gwarancji. Okres obowiązywania Ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu lub nabycia w celu dzierżawy produktu w firmie komputerNET.pl lub w dniu zakończenia prac instalacyjnych wykonywanych przez firmę komputerNET.pl. Dowód sprzedaży lub dowód dostarczenia z datą zakupu lub rozpoczęcia dzierżawy produktu stanowi dowód zakupu lub rozpoczęcia okresu dzierżawy. Do uzyskania usługi gwarancyjnej może być wymagane okazanie dowodu zakupu lub rozpoczęcia dzierżawy. Klient ma prawo żądać usługi gwarancyjnej dotyczącej sprzętu na podstawie warunków zawartych w niniejszym dokumencie, jeśli naprawa produktu sprzętowego zostanie przeprowadzona w okresie obowiązywania Ograniczonej gwarancji.

O ile nie określono inaczej oraz jeśli jest to dopuszczone przez lokalne przepisy prawa, produkty sprzętowe mogą być produkowane przy użyciu nowych materiałów albo nowych i używanych materiałów równorzędnych pod względem wydajności i niezawodności. Firma komputerNET.pl może naprawić lub wymienić produkty sprzętowe na nowe lub używane produkty, bądź części równorzędne pod względem wydajności i niezawodności. Gwarantuje si, że części zamienne są wolne od wad materiałowych lub produkcyjnych w okresie 90 (dziewięćdziesięciu) dni lub do końca okresu obowiązywania Ograniczonej gwarancji na produkt sprzętowy zawierający wymieniane lub zainstalowane części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Firma komputerNET.pl według własnego uznania naprawi lub wymieni składniki lub produkt sprzętowy z wykazań wad materiałów lub produkcyjnych w okresie obowiązywania Ograniczonej gwarancji. Wszystkie składniki produktów sprzętowych usunięte na podstawie Ograniczonej gwarancji stają się własnością firmy komputerNET.pl. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej awarii Produktu sprzętowego firma komputerNET.pl może według własnego uznania (a) dostarczyć produkt firmy identyczny lub równoważny pod względem wydajności lub (b) zamiast wymiany sprzętu dokonać zwrotu w wysokości ceny zakupu lub opłat za dzierżaw (bez odsetek). Jest to wyłączny sposób postępowania z wadliwymi produktami.

Wyłączenia

Firma komputerNET.pl nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędów działania tego produktu. Firma komputerNET.pl nie odpowiada za szkody wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją przeznaczoną dla Produktu sprzętowego.

Niniejsza Ograniczona gwarancja nie dotyczy części i materiałów eksploatacyjnych i nie obejmuje produktów, z których został usunięty numer seryjny lub które zostały uszkodzone lub uległy awarii (a) w wyniku wypadku, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, błędnego zastosowania, zanieczyszczenia, niewłaściwej lub niewystarczającej konserwacji lub kalibracji lub innych przyczyn zewnętrznych; (b) na skutek działania w warunkach użytkowania niespełniających parametrów podanych w dokumentacji użytkownika dostarczonej z produktem; (c) w wyniku działania oprogramowania, interfejsów, części lub materiałów eksploatacyjnych niedostarczonych przez firmę komputerNET.pl; (d) na skutek nieodpowiedniego przygotowania środowiska pracy; (e) w wyniku działania wirusa; (f) z powodu utraty lub uszkodzenia w transporcie lub (g) w wyniku modyfikacji lub serwisowania przeprowadzonego przez podmiot inny niż (i) firma komputerNET.pl, (ii) autoryzowany dostawca usług firmy komputerNET.pl, albo (iii) w wyniku samodzielnej instalacji materiałów eksploatacyjnych lub części niezatwierdzonych przez firmę komputerNET.pl dla tego produktu.

Aby zapobiec awarii, uszkodzeniu lub utracie danych, należy okresowo wykonywać kopie danych zapisanych na dysku twardym lub na innych urządzeniach pamięci masowej. Przed dostarczeniem urządzenia do serwisu należy wykonać kopię zapasową danych oraz usunąć wszelkie informacje poufne i osobiste. Firma komputerNET.pl nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę programów, danych lub wymiennych nośników danych. Firma komputerNET.pl nie odpowiada za przywrócenie lub ponowną instalację programów lub danych innych niż oprogramowanie zainstalowane przez firmę komputerNET.pl. W przypadku urządzeń przekazanych do serwisowania może nastąpić usunięcie danych z dysku twardego oraz przywrócenie programów do ich stanu oryginalnego.

Wyłączny sposób postępowania

W zakresie dopuszczonym przez lokalne przepisy prawa niniejsze warunki stanowią całkowitą i wyłączną umowę gwarancyjną zawartą między klientem, a firmą komputerNET.pl odnośnie zakupionego lub dzierżawionego produktu sprzętowego. Niniejsze warunki zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i oświadczenia — w tym oświadczenia występujące w dokumentach i poradach dotyczących sprzedaży produktów firmy komputerNET.pl przekazanych klientowi przez pracownika lub przedstawiciela firmy komputerNET.pl — które mogły zostać zawarte w związku z zakupem lub dzierżawą produktu sprzętowego. Żadna ze zmian warunków niniejszej ograniczonej gwarancji nie będzie obowiązywała do momentu przedstawienia jej w formie pisemnej i podpisania przez uprawnionego przedstawiciela firmy komputerNET.pl.

Ograniczenie odpowiedzialności

Jeśli produkt sprzętowy komputerNET.pl nie działa w sposób gwarantowany we wcześniejszej części dokumentu, maksymalny zakres odpowiedzialności firmy komputerNET.pl jest na podstawie niniejszej ograniczonej gwarancji wyraźnie ograniczony do mniejszej z następujących kwot: ceny zakupu produktu lub kosztu naprawy lub wymiany składników sprzętu niedziałających prawidłowo w warunkach normalnego użytkowania. Z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej, firma komputerNET.pl w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez produkt lub awarii sprzętu, w tym szkody dotyczące utraconych zysków lub oszczędności albo szkody nadzwyczajne, przypadkowe lub wtórne. Firma komputerNET.pl nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie ani za roszczenia wobec osób trzecich zgłoszone przez klienta.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje w przypadku zgłoszenia szkód lub roszczeń na podstawie niniejszej ograniczonej gwarancji lub prawa o odpowiedzialności za czyny niedozwolone (w tym prawa dotyczącego zaniedbań i bezpośredniej odpowiedzialności za produkt), roszczeń wynikających z umowy lub innych rodzajów roszczeń. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie podlega zrzeczeniu się ani wyłączeniu przez jakąkolwiek osobę. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności będzie obowiązywać, nawet jeśli firma komputerNET.pl lub jej autoryzowany przedstawiciel został powiadomiony o możliwości wystąpienia tych szkód. niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie odnosi się jednak roszczeń związanych z obrażeniami ciała.

Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje klientowi określone uprawnienia. klient może także uzyskać inne uprawnienia, które wynikają z przepisów prawa właściwego dla kraju/regionu. w celu uzyskania pełnego orzecznictwa praw klient powinien zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju/regionie.

Okres obowiązywania Ograniczonej gwarancji

Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji na Produkty sprzętowe komputerNET.pl to określony, stały okres rozpoczynający si w dniu zakupu. Data znajdująca się na dowodzie sprzedaży jest datą zakupu, chyba że firma komputerNET.pl lub jej autoryzowany przedstawiciel przekaże w formie pisemnej inne ustalenia.

Typy usług gwarancyjnych

Aby umożliwić firmie komputerNET.pl jak najlepsze świadczenie pomocy technicznej i serwisowej w okresie obowiązywania Ograniczonej gwarancji, klient może w razie potrzeby zostać poproszony przez pracownika firmy komputerNET.pl o sprawdzenie konfiguracji, zainstalowanie najnowszego oprogramowania, zainstalowanie poprawek programów, uruchomienie narzędzi diagnostycznych. Poniżej przedstawiono typy usług gwarancyjnych, które obowiązują dla zakupionego Produktu sprzętowego.

Usługa gwarancyjna w punkcie serwisowym

Usług dotyczącą sprzętu w czasie obowiązywania gwarancji można uzyskać, dostarczając komputer do autoryzowanego sprzedawcy usług firmy komputerNET.pl.

Usługa gwarancyjna samodzielnej naprawy u klienta

Ograniczona gwarancja firmy komputerNET.pl, w zależności od dostępności we właściwym kraju/regionie, może obejmować usługę gwarancyjną samodzielnej naprawy. W odpowiednich przypadkach firma komputerNET.pl określi według własnego uznania, czy metoda samodzielnej naprawy u klienta jest odpowiednią metodą świadczenia usługi gwarancyjnej. W takim przypadku firma komputerNET.pl dostarczy zatwierdzone części zamienne bezpośrednio do klienta w ramach usługi gwarancyjnej obejmującej Produkt sprzętowy . Pozwoli to znacznie skrócić czas naprawy. Jeśli po skontaktowaniu si z firmą komputerNET.pl w wyniku diagnostyki awarii okaże się, że problem można rozwiązać w ten sposób, do klienta zostaną wysłane odpowiednie części. Po otrzymaniu należy wymienić wadliwą część zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i dokumentacją Jeśli jest wymagana dalsza pomoc, należy skontaktować si z Centrum Pomocy Technicznej komputerNET.pl, w którym można uzyskać telefoniczną pomoc technika. W przypadku, gdy część zamienna musi zostać zwrócona do firmy komputerNET.pl, należy ją wysłać do firmy komputerNET.pl w wyznaczonym czasie, zwykle w ciągu piętnastu (15) dni. Wadliwą część należy zwrócić razem z dokumentacją w dostarczonym opakowaniu transportowym. Brak zwrotu wadliwego produktu może spowodować naliczenie przez firmę komputerNET.pl opłaty za wymianę. W przypadku opcji samodzielnej naprawy u klienta firma komputerNET.pl opłaci wszystkie koszty wysyłki i załatwi formalności związane z firmą kurierską. Jeśli samodzielna naprawa u klienta dotyczy zakupionego produktu, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi określonego Produktu sprzętowego.

Usługa gwarancyjna z odbiorem i dostawą u klienta

Ograniczona gwarancja firmy może obejmować usług gwarancyjną z odbiorem i dostawą u klienta. Zgodnie z warunkami usługi gwarancyjnej z odbiorem i dostawą u klienta, firma komputerNET.pl odbierze wadliwe urządzenie od klienta, naprawi to urządzenie, a następnie dostarczy je ponownie w to samo miejsce.

Opcje serwisu

Firma komputerNET.pl oferuje szeroką gamę usług wsparcia i serwisu dla zakupionych produktów.

Ograniczone gwarancje na opcje i oprogramowanie

Warunki Ograniczonej gwarancji dla większości elementów opcjonalnych są określone w Ograniczonej gwarancji dotyczącej opcji i znajdują się w opakowaniu zawierającym Opcję. Jeśli opcja jest zainstalowana w Produkcie sprzętowym firma komputerNET.pl może świadczyć usługi gwarancyjne w okresie podanym w dokumentach gwarancyjnych (Okres Ograniczonej gwarancji na Opcję) dostarczonych z Opcją lub przez pozostały okres obowiązywania gwarancji na Produkt sprzętowy, w którym jest zainstalowana Opcja), w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres ten nie może jednak być dłuższy niż 3 (trzy) lata od daty zakupu Opcji. Okres obowiązywania Ograniczonej gwarancji na Opcję rozpoczyna się w dniu zakupu opcji w firmie komputerNET.pl lub u jej autoryzowanego sprzedawcy. Dowód sprzedaży lub dowód dostarczenia z datą zakupu Opcji wyznacza dzień rozpoczęcia okresu obowiązywania gwarancji. Więcej informacji znajduje si w dokumencie Ograniczona gwarancja na Opcję. Opcje firm innych niż komputerNET.pl są dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”.

Z wyjątkiem ustaleń znajdujących się w licencji użytkownika oprogramowania, innej umowie licencyjnej lub innych przepisów prawa lokalnego, oprogramowanie, w tym programy typu freeware (określone poniżej), lub zainstalowany fabrycznie system operacyjny, są dostarczane w stanie „tak jak jest” ze wszystkimi potencjalnymi usterkami. Firma komputerNET.pl niniejszym nie udziela żadnych wyraźnych, dorozumianych lub określonych przepisami gwarancji, w tym dotyczących praw własności, braku naruszeń praw osób trzecich, gwarancji i warunków dotyczących wartości handlowej, przydatności do określonego celu i braku wirusów. Firma komputerNET.pl i jej dostawcy, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy, w żadnym wypadku nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe (w szczególności za utratę zysków lub informacji poufnych, przerw w działalności gospodarczej, obrażenia ciała, utratę prywatności lub inne straty spowodowane przez użycie lub niemożność użycia oprogramowania), nawet jeśli firma komputerNET.pl (lub jej dostawca) została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód oraz jeśli wybrany sposób postępowania nie odniósł skutku.

Zobowiązania gwarancyjne firmy komputerNET.pl dotyczą tylko oprogramowania sprzedawanego przez firm komputerNET.pl. Warunki te zostały określone w odpowiedniej licencji użytkownika lub umowie licencyjnej dostarczonej z oprogramowaniem. Jeśli w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni użytkownik stwierdzi wadę materiałową lub produkcyjną nośnika wymiennego, na którym firma komputerNET.pl rozpowszechnia oprogramowanie, jedynym sposobem postępowania w takim wypadku jest zwrot tego nośnika do firmy komputerNET.pl w celu wymiany.

Użytkownik sprzętu firm innych niż komputerNET.pl musi skontaktować się z działem obsługi gwarancyjnej odpowiedniej firmy w celu uzyskania wsparcia gwarancyjnego.

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania firmy komputerNET.pl, oprogramowania innych firm zainstalowanego fabrycznie na komputerach firmy komputerNET.pl oraz oprogramowania innych firm zakupionego w firmie komputerNET.pl jest dostępna w firmie komputerNET.pl za pośrednictwem wielu kanałów, w tym w formie kontaktu elektronicznego i telefonicznego przez rok od daty zakupu. Informacje na temat zasobów w trybie online oraz obsługi telefonicznej znajduję się w części „Kontakt z firmą komputerNET.pl”. Wyjątki od podanych warunków s podane w Umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania (EULA).

Pomoc techniczna dotyczca oprogramowania obejmuje następujące zagadnienia:

Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z instalacją (procedury, wprowadzenie i wymagania wstępne).

Konfigurowanie oprogramowania (procedury i wprowadzenie). Nie obejmuje optymalizacji i dostosowywania systemu, oraz konfiguracji sieci.

Interpretacja komunikatów o błędach systemu.

Oddzielanie problemów z systemem od problemów z oprogramowaniem.

Pomoc techniczna dotyczca oprogramowania NIE obejmuje następujących zagadnień:

Tworzenie lub weryfikowanie programów użytkownika albo kodu źródłowego.

Instalowanie produktów firm innych niż komputerNET.pl

Systemy operacyjnej i aplikacje typu freeware Firma komputerNET.pl nie świadczy usług pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania innych firm opartego na licencji publicznej, takich jak systemy operacyjne Linux lub oprogramowanie przeznaczone dla tych systemów („Freeware”). Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania typu freeware dostarczonego z Produktami sprzętowymi jest świadczona przez producenta tego oprogramowania.

Kontakt z firmą komputerNET.pl

Jeśli produkt zacznie działać nieprawidłowo w okresie obowiązywania Ograniczonej gwarancji, można uzyskać pomoc w następujący sposób:

Należy znaleźć najbliższe biuro wsparcia firmy komputerNET.pl za pośrednictwem witryny Web: http://www.komputerNET.pl

Należy skontaktować si z autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy komputerNET.pl oraz autoryzowanym dostawcą usług. Przed skontaktowaniem si z firmą komputerNET.pl należy przygotować następujące informacje:

• numer seryjny produktu, nazwa i numer modelu produktu,

• wyświetlane komunikaty o błędach,

• opcje dodatkowe,

• system operacyjny,

• sprzęt lub oprogramowanie innych firm,

• szczegółowe pytania.